Oferta

Porady prawne, adwokat - Lublin

Do głównych zadań mojej kancelarii należy prowadzenie spraw sądowych oraz udzielanie porad prawnych i pomocy w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, administracyjnego i gospodarczego.

Prawo rodzinne

Prowadzę:

 • sprawy o rozwód;
 • sprawy o separację;
 • sprawy o ustalenie nieistnienia małżeństwa;
 • sprawy o podział majątku małżonków;
 • sprawy o zasądzenie alimentów;
 • sprawy o obniżenie i podwyższenie alimentów;
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • sprawy o zmianę ustalonych kontaktów z dzieckiem;
 • sprawy o zagrożenie grzywną w przypadku utrudniania lub niewykonywania kontaktów z dzieckiem;
 • sprawy o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego;
 • sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego;
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami;
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną;
 • sprawy związane z zarządem majątkiem wspólnym małżonków;
 • sprawy związane z władzą rodzicielską;
 • sprawy o ustalenie ojcostwa;
 • sprawy o zaprzeczenie ojcostwa;
 • sprawy o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

prawo rodzinne

prawo cywilne

Prawo cywilne

Prowadzę:

 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • sprawy o zapłatę;
 • sprawy stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli;
 • sprawy o ustalenie bezskuteczności złożonego oświadczenia woli (zawarcia umowy);
 • sprawy o zasiedzenie;
 • sprawy o zniesienie współwłasności;
 • sprawy związane z ochroną własności;
 • sprawy związane ze służebnościami gruntowymi, osobistymi i przesyłu;
 • sprawy z zakresu ochrony posiadania;
 • sprawy związane z umowami zawartymi pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami a przedsiębiorcami;
 • sprawy związane z roszczeniami z umów przedwstępnych;
 • sprawy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia;
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie wynikające z czynów niedozwolonych;
 • sprawy związane z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
 • sprawy związane z ochroną wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska);
 • sprawy związane z umowami uregulowanymi w Kodeksie cywilnym oraz umowami pozakodeksowymi;
 • sprawy związane z odwołaniami od decyzji ZUS, KRUS;
 • sprawy o odwołanie darowizny;
 • sprawy spadkowe;
 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • sprawy o uznanie za niegodnego dziedziczenia;
 • sprawy o zachowek;
 • sprawy o dział spadku;
 • sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego.

Prawo karne i sprawy o wykroczenia

Prowadzę:

 • wszystkie sprawy karne o przestępstwa uregulowane w Kodeksie karnym oraz przestępstwa pozakodeksowe;
 • wszystkie sprawy o wykroczenia uregulowane w Kodeksie wykroczeń oraz wykroczenia pozakodeksowe;
 • wszystkie sprawy karne i wykroczeniowe uregulowane w Kodeksie karnym skarbowym;
 • sprawy związane z zastosowaniem środków zabezpieczających.

Prawo karne wykonawcze

Prowadzę:

 • sprawy o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
 • sprawy o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności;
 • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności;
 • sprawy o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • sprawy o rozłożenie kary grzywny na raty.

Prawo administracyjne

Zajmuję się:

 • Zajmuję się reprezentowaniem klientów przed organami państwowymi we wszelkich sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem administracyjnym oraz zaskarżaniem wydanych decyzji do organów wyższej instancji oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo gospodarcze

Zajmuję się:

 • Zajmuję się reprezentowaniem podmiotów gospodarczych przed sądami, organami administracji publicznej w tym urzędami skarbowymi i izbami skarbowymi. Pomagam w negocjacjach celem ugodowego załatwienia zaistniałego sporu bez angażowania się w sprawy sądowe. Opiniuję projekty umów z różnych dziedzin prawa, doradzam w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego. Istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy.