Czy darowiznę można odwołać?

Czy darowiznę można odwołać?

dom z pieniędzy

Darowizna to nieodpłatne przysporzenie pewnych korzyści, kosztem darczyńcy. Mogą stanowić ją m.in. nieruchomości lub duże kwoty pieniędzy, przy czym jak się okazuje, istnieje również możliwość odwołania darowizny. Kiedy w świetle prawa dochodzi do takich sytuacji?

Rażąca niewdzięczność przejawiana przez obdarowanego

Do odwołania darowizny może dojść wtedy, gdy obdarowany przejawił rażącą niewdzięczność w stosunku do darczyńcy. Kodeks nie definiuje jednak, co dokładnie takie pojęcie oznacza. Zachowanie musi być jednak nacechowane złą wolą, choć zawsze decydują o tym indywidualne okoliczności charakterystyczne dla danej sytuacji. Sprawami o odwołanie darowizny zajmuję się również w ramach mojej praktyki adwokackiej i z mojego doświadczenia wynika, że taka rażąca niewdzięczność zazwyczaj ma również znamiona dotknięcia odczuć darczyńcy.

W tego typu sprawach ważne są jednak jeszcze inne kryteria, w tym nieupłynięcie roku od dnia, w którym darczyńca uzyskał wiedzę o rażącej niewdzięczności, a także nieprzebaczenie takiego zachowania.

Odwołanie darowizny niewykonanej

Odwołanie darowizny niewykonanej może mieć też miejsce wtedy, gdy stan majątkowy darczyńcy uległ pogorszeniu. Oznacza to, że niemożliwe byłoby jej przekazanie, bez jednoczesnego uszczerbku na własnej kondycji finansowej, do której pogorszenia mogła doprowadzić np. choroba albo utrata pracy.

Ogółem ma to miejsce wtedy, gdy wykonanie darowizny wiązałoby się z uszczerbkiem dla własnego utrzymania lub z uszczerbkiem np. dla ustawowego obowiązku alimentacyjnego. Wówczas możliwe jest odwołanie darowizny.

Ubezwłasnowolnienie

Kolejna sytuacja, gdy może mieć miejsce odwołanie darowizny ma miejsce wtedy, gdy doszło do ubezwłasnowolnienia darczyńcy. W przypadku tego typu spraw warunkiem jest jednak to, że takiej umowy nie można rozwiązać już po upływie dwóch lat, od momentu jej wykonania.

Sprawy o odwołanie darowizny nie zawsze są łatwe ze względu na okoliczności, które są z nimi związane. Chętnie jednak pomogę Państwu w ich prowadzeniu, bazując na moim wieloletnim doświadczeniu w tym zakresie.

Czy darowiznę można odwołać?