Gdzie można spisać testament?

Gdzie można spisać testament?

TestamentObowiązujące zasady dziedziczenia bardzo jasno i precyzyjnie określają, kto jest uprawniony do uzyskania części majątku po śmierci swego krewnego. Wiele osób chciałoby jednak mieć możliwość rozporządzenia pozostawionymi po swej śmierci dobrami w inny sposób. Z różnych przyczyn związanych choćby z często skomplikowanymi relacjami między poszczególnymi członkami rodziny albo też różnym statusem majątkowym rozmaitych krewnych można zdecydować się na zmianę proporcji udziałów poszczególnych bliskich w majątku. Prawo spadkowe dopuszcza także możliwość przekazania części lub całości posiadanych dóbr osobom niespokrewnionym, a nawet pozwala na wykluczenie części krewnych z grona spadkobierców. Zmiana dziedziczenia ustawowego jest możliwa dzięki spisaniu testamentu. W takim dokumencie można ustalić m.in. zupełnie inny porządek dziedziczenia, udział poszczególnych osób w spadku czy zawrzeć konkretne dyspozycje dla krewnych na wypadek swojej śmierci. Sprawdźmy, gdzie i w jaki sposób można spisać testament.

Testament własnoręczny

Testament w myśl obowiązujących przepisów może być sporządzony własnoręcznie. Spisać go może każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, czyli każdy, kto ukończył 18 lat, a sąd nie orzekł o jego częściowym lub całkowitym ubezwłasnowolnieniu. Dokument tego rodzaju musi być w całości napisany przez osobę, która rozporządza majątkiem i przez nią podpisany.

Testament ustny

Istnieje również możliwość sporządzenia testamentu ustnego. Taka forma wymaga obecności dwóch świadków oraz jednej z osób wymienionych w art. 951 kodeksy cywilnego, tj. m.in. wójta, burmistrza, starosty, sekretarza gminy lub powiatu. Testament ustny jest spisywany w formie protokołu.

Testament spisany u adwokata

Testament może być także spisany przy udziale adwokata. Najważniejszymi zaletami sporządzania tego rodzaju dokumentu z uczestnictwem prawnika jest możliwość skonsultowania treści poszczególnych zapisów. Jest to szczególnie ważne, ponieważ testament może być podważany przez osoby, których udział w majątku został ograniczony lub zostały przez sporządzającego testament wykluczone z dziedziczenia. Prawnik nie tylko wskaże jakie zapisy ograniczą ryzyko skutecznego kwestionowania, ale również podpowie jaki rodzaj zapisu najlepiej będzie odpowiadał woli testatora.

Testament notarialny

Testament notarialny jest spisywany w obecności notariusza, w jego kancelarii albo w miejscu, w którym przebywa testator. Testament spisany w formie aktu notarialnego może być wpisany do Notarialnego Rejestru Testamentów.

Gdzie można spisać testament?