Jakie znaczenie ma stwierdzenie nabycia spadku?

Jakie znaczenie ma stwierdzenie nabycia spadku?

spadekDziedziczenie wiąże się z przejęciem majątku osoby zmarłej, a często także przysługujących jej praw oraz ciążących na niej obowiązków. W myśl obowiązujących przepisów osoby, które są uprawnione do dziedziczenia, zyskują swoje prawa w momencie śmierci swego krewnego lub tego, kto uwzględnił je w swoim testamencie. Jednak do przekazania poszczególnych składników majątku lub do określenia wysokości udziałów niezbędne jest stwierdzenie nabycia spadku. Przepisy nie wymagają wprost konieczności uzyskania tego rodzaju dokumentu. Jest on jednak potrzebny, by w praktyce móc wejść w posiadanie pozostawionych dóbr. Sprawdźmy, kiedy taki dokument może być potrzebny i jak można go uzyskać.

Sądowe postanowienie o nabyciu spadku

Najczęściej wybieraną drogą do uzyskania stwierdzenia nabycia spadku jest przeprowadzenie postępowania sądowego. W tym celu osoba zainteresowana musi złożyć odpowiedni wniosek w sądzie rejonowym, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zmarłego. Wniosek tego rodzaju musi precyzować, jak wygląda według posiadanej przez składającego wiedzy, krąg spadkobierców oraz jakie przysługują im udziały. W ramach postępowania sąd bada okoliczności sprawy oraz weryfikuje czy zostali ujawnieni wszyscy potencjalni spadkobiercy, którym przysługują udziały w spadku. Sąd sprawdza również, czy zmarły nie pozostawił testamentu. W ramach prowadzonego postępowania potencjalni spadkobiercy mogą przedstawiać różnego rodzaju dowody wskazujące na ich prawa do spadku lub na okoliczności wpływające na wielkość ich udziałów. Może to być zarówno testament, który jest w ich posiadaniu, jak i np. dowody darowizn, których za życia dokonywał zmarły na rzecz innych osób.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Stwierdzenie nabycia spadku może również nastąpić przez wydanie tzw. poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Taka procedura jest znacznie szybsza niż postępowanie sądowe. Wymaga jednak zgody między wszystkimi osobami uprawnionymi do objęcia spadku. Osoby te muszą uzgodnić zarówno stanowisko co do kręgu dziedziczących oraz co do wysokości ich udziałów. Konieczne jest również, by wszystkie te osoby stawiły się osobiście przed notariuszem.

Do czego może być potrzebne postanowienie o nabyciu spadku lub poświadczenie dziedziczenia?

Dokument poświadczający prawo do spadku może być wymagany przez różne instytucje. Będzie niezbędny m.in. do wpisania obejmującego spadek do księgi wieczystej odziedziczonej nieruchomości. Wymaga go także bank, gdy występujemy o informacje czy zmarły posiadał w nim rachunek. Nabycie spadku jest również niezbędne, by dochodzić wierzytelności należnych zmarłemu.

Jakie znaczenie ma stwierdzenie nabycia spadku?