Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Sprawy administracyjne dotyczą zagadnień zarówno z życia codziennego osób prywatnych, jak i działalności podmiotów gospodarczych. Zajmuję się reprezentowaniem klientów przed organami państwowymi we wszelkich sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem administracyjnym oraz zaskarżaniem wydanych decyzji do organów wyższej instancji oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ponadto usługi mojej kancelarii adwokackiej w tym zakresie obejmują:
• występowanie przed urzędami i izbami skarbowymi w postępowaniach podatkowych, w tym uzyskiwanie interpretacji podatkowych;
• ustalanie wysokości opłat adiacenckich oraz opłat za użytkowanie wieczyste;
• uzyskiwanie niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej koncesji, zezwoleń, licencji;
uzyskiwanie decyzji administracyjnych (np. pozwoleń na budowę czy użytkowanie obiektu budowlanego);
sporządzanie opinii prawnych, analiz;
• doradztwo w tematyce prawa administracyjnego.

Ponadto zajmuję się też sprawami cywilnymi oraz z zakresu prawa gospodarczego, karnego czy rodzinnego.