Popełnienie przestępstwa a obowiązek naprawienia szkody

Popełnienie przestępstwa a obowiązek naprawienia szkody

Przestępstwo związane jest zazwyczaj z wyrządzeniem szkody lub pokrzywdzeniem osoby trzeciej. Może dotyczyć ono różnych aspektów od fizycznego zniszczenia mienia, przywłaszczenia nienależnych pieniędzy czy uszkodzenia ciała lub spowodowania cierpienia psychicznego w wyniku wypadku, rozboju czy napadu. Sprawca może otrzymać wyrok nakazujący naprawienie wyrządzonej szkody.

Sytuacja po stronie poszkodowanego

W polskim prawie dokładnie przedstawiono definicję czynów zabronionych, które mogą skutkować szkodami majątkowymi (uszkodzenie samochodu, elementów wyposażenia mieszkania lub domu, kradzież pieniędzy) oraz krzywdą natury psychicznej lub fizycznej (wstrząs psychiczny, pobicie, spowodowanie wypadku samochodowego). Prawo karne przewiduje rozmaite kary za popełnienie tych czynów, które mają pociągnąć do odpowiedzialności każdego sprawcę. Jednak, aby kogoś nazwać pokrzywdzonym, musi on wyraźnie wskazać związek między przestępstwem, które miało miejsce, a faktem, jak ono wpłynęło na jego życie. Korzystając z pomocy adwokata specjalizującego się w tej dziedzinie, pokrzywdzony może walczyć o ochronę swoich interesów i złożyć wniosek o naprawienie zaistniałej szkody.

Obowiązek naprawienia szkody

Osoba pokrzywdzona może domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia za poniesione straty materialne i niematerialne. To ważne, że dotyczy to zarówno roszczeń o charakterze majątkowym, jak i utraconych ewentualnych korzyści. Jednak to na osobę, która ucierpiała, nałożony jest obowiązek udowodnienia tej rzeczywistej straty, udokumentowania jej wysokości oraz wykazania, jakie korzyści straciła w wyniku działania przestępcy. Wniosek o odszkodowanie musi uwzględniać realistyczne roszczenia.

Zadośćuczynienie dotyczy sytuacji, gdy pokrzywdzony nie ucierpiał w wyniku szkody majątkowej, ale na przykład doznał uszczerbku na zdrowiu, naruszono jego dobre imię lub bezprawnie wykorzystano jego wizerunek. Sąd w takiej sytuacji, każdy przypadek rozpatruje indywidualnie, badając okoliczności i rzeczywisty efekt przestępstwa.

Popełnienie przestępstwa a obowiązek naprawienia szkody