Sprawy karne wykonawcze

Sprawy karne wykonawcze

Sprawy karne wykonawcze

W życiu każdego człowieka może dojść do sytuacji, w której będzie potrzebował porady prawnej. Kancelaria adwokacka jest miejscem, gdzie możemy ją uzyskać. Prawnik pomoże nam w każdej sprawie karnej wykonawczej. Czym one dokładnie są?

Prawo karne wykonawcze

Jest to zbiór norm prawnych, które określają zasady wykonywania poszczególnych kar, środków karnych i zabezpieczających oraz innych rozstrzygnięć podjętych w postępowaniu sądowym. Umieszczone zostały one w Kodeksie karnym wykonawczym, lecz nie jest on aktem wyłącznym ani zupełnym, dlatego wiele przepisów normujących prawo karne wykonawcze zostało umieszczonych w innych aktach normatywnych.

Prawo karne wykonawcze jest stosowane przy orzeczeniach, które zapadły m.in. w postępowaniu karnym, w sprawach o przestępstwa skarbowe oraz wykroczeniach.

Prawa człowieka gwarantują humanitarny sposób wykonywania kar oraz poszanowanie godności osoby skazanej. Sprawy karne wykonawcze nie mogą więc kończyć się oświadczeniem pozwalającym na tortury czy nieludzkie lub poniżające traktowanie skazanego.

Sprawy karne

Można podzielić na cztery stadia postępowania: przygotowawczego, rozpoznawczego, odwoławczego i wykonawczego. Sprawa karna na etapie postępowania wykonawczego jest w jej ostatnim etapie i spełnia dwie funkcje. Pierwsza – egzekucyjna – polega na wykonaniu prawomocnych wyroków skazujących. Druga, likwidacyjna, polega na prawnym usuwaniu skutków skazania lub łagodzeniu jego efektów, zarówno względem osoby skazanej, jak i społeczeństwa. Całe postępowanie wykonawcze odbywa się pod kontrolą sądu oraz innych organów sprawujących nadzór i kontrolę nad wykonywaniem poszczególnych kar. Pomoc adwokat może okazać się niezbędna w sprawach o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, uznanie kary lub środka karnego za odbyte, zawieszenie wykonania kary, wydanie wyroku łącznego, wydanie listu żelaznego oraz w sprawach związanych z Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA).

Cel postępowania wykonawczego

Postępowanie wykonawcze ma na celu umożliwienie osobie skazanej wyrokiem karnym powrót do społeczeństwa i prawidłowego funkcjonowania w nim, bez chęci powrotu do przestępstwa. Skazany musi poddać się nałożonym na niego ograniczeniom, które stanowią konsekwencję jego przestępstwa, i prawidłowo wykonać orzeczoną karę, by zrozumieć swoją winę.

Sprawy karne wykonawcze