Testament ustny – w jakich sytuacjach jest ważny?

Testament ustny – w jakich sytuacjach jest ważny?

Osoby, które posiadają majątek i wiedzą, komu chciałyby go przekazać po śmierci, zwykle udają się do notariusza celem spisania testamentu. Taki dokument stanowi podstawę do przekazania domu, pieniędzy czy innych dóbr spadkodawcy osobom, które w nim wymienił po jego śmierci. Czasami jednak zdarza się tak, że testament pisemny nie został sporządzony albo spadkodawca wyraża inną wolę po jego sporządzeniu. W takich momentach może dojść do sporządzenia testamentu ustnego, który może nie tylko stanowić podstawę do przekazania majątku, ale również uchylić wcześniej sporządzony testament pisemny. W jakich sytuacjach testament ustny jest ważny?

Kiedy można sporządzić testament ustny? 

Testamentem ustnym nazywamy szczególną formę testamentu (obok testamentu wojskowego i testamentu podróżnego), która została uwzględniona w Kodeksie cywilnym. Istnieje kilka przypadków, w których można go sporządzić. Pierwszą sytuacją jest obawa rychłej śmierci spadkodawcy. W takim momencie zwykle ręczne spisanie oświadczenia nie jest możliwe albo jest bardzo utrudnione. Można go sporządzić również w innych przypadkach, w których spisanie tradycyjnego testamentu jest utrudnione (na przykład powódź, epidemia czy działania wojenne).

W jakich sytuacjach testament ustny jest ważny? 

Z uwagi na to, że ustna forma testamentu jest narażona na ryzyko fałszowania ostatniej woli spadkodawcy w przeciwieństwie do dokumentu sporządzonego w kancelarii prawnej, sądy muszą dokonywać wnikliwego badania. Mowa tutaj o dokładnym sprawdzeniu, czy zostały spełnione wymagania ustawy dotyczące okoliczności i formalnych kwestii dotyczących ważności oświadczenia spadkodawcy.

Testament ustny jest ważny, jeżeli został sporządzony w obecności co najmniej trzech świadków. Należy również zaznaczyć, że świadkiem może być jedynie osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnej (nie może nim być osoba poniżej 18 roku życia albo ubezwłasnowolniona). Co więcej, świadkiem nie może być też osoba, która nie włada językiem, w którym sporządzany jest testament, jest niewidoma, niema lub niesłysząca, nie może czytać lub pisać albo została skazana za składanie fałszywych zeznań.

Świadkiem nie mogą być również najbliżsi krewni ani osoby, którym została przewidziana jakaś korzyść. Aby dokument był ważny, jeden ze świadków lub osoba trzecia musi spisać oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia. Drugim rozwiązaniem jest stwierdzenie go przez sąd na podstawie zeznań co najmniej dwóch świadków w ciągu sześciu miesięcy od otwarcia spadku.

Testament ustny – w jakich sytuacjach jest ważny?