Zadania adwokata jako pełnomocnika w sądzie

Zadania adwokata jako pełnomocnika w sądzie

adwokatAdwokat świadcząc usługi prawne, wykonuje wiele czynności związanych z obsługą prawną swoich klientów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami może udzielać porad prawnych, wyjaśniając zainteresowanym znaczenie i skutki poszczególnych przepisów oraz wpływ, jaki mogą one wywrzeć na ich sytuację. Adwokat może również informować klientów o przewidywanych skutkach rozmaitych czynności. Do zadań adwokata należy też sporządzanie na zlecenie klienta opinii prawnych czy przygotowywania lub opiniowanie różnego rodzaju dokumentów. Jednak czynnością, która najczęściej kojarzy nam się z wykonywaniem zawodu adwokata, jest występowanie jako pełnomocnik w sądzie. Dzięki temu adwokat może występować w imieniu swojego klienta przed sądami wszystkich instancji oraz orzekającymi we wszystkich typach spraw: cywilnymi, karnymi, rodzinnymi, pracy, a także gospodarczymi czy penitencjarnymi.

Pełnomocnictwo procesowe

Adwokat reprezentujący swojego mocodawcę przed sądem wykonuje różne czynności, które jednak zawsze podporządkowane są zasadzie działania na korzyść swojego klienta. W zależności od rodzaju sprawy adwokat może działać już na etapie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych czy przygotowywania pozwu i zbierania materiału dowodowego w postępowaniach cywilnych. W przypadku reprezentowania klienta, który jest podejrzanym lub oskarżonym w sprawie karnej mamy do czynienia z pełnieniem przez adwokata roli obrońcy. Dla innych uczestników procesu, np. osób pokrzywdzonych adwokat występuje w roli pełnomocnika. W przypadku postępowania przed sądami innymi niż karny adwokat jest pełnomocnikiem strony.

Podczas rozprawy adwokat w roli obrońcy lub pełnomocnika składa wnioski dowodowe w imieniu swojego klienta, może powoływać świadków lub przedstawiać zamówione opinie biegłych. Adwokat wykonuje też czynności związane z postępowaniem po wydaniu wyroku. Może w imieniu swojego klienta odwoływać się od wyroku, a w sprawach karnych także wnioskować o odroczenie wykonania wyroku bądź np. o wykonanie go w formie nadzoru elektronicznego. Adwokat może także reprezentować osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności i w ich imieniu występować m.in. o przedterminowe zwolnienie do sądu penitencjarnego.

Zadania adwokata jako pełnomocnika w sądzie